Systematiskt kvalitetsarbete på barn- och utbildningsförvaltningen

Att arbeta med kvalitet är att arbeta med ständiga förbättringar. Inom barn- och utbildningsförvaltningen sker arbetet på alla nivåer för att förbättra och utveckla undervisning och innehåll för alla barn och elever.

Viktiga komponenter i arbetet är:

  • Uppföljning
  • Utvärdering och analys
  • Åtgärder och den fortsatta utvecklingen

Det är viktigt att hela tiden arbeta med uppföljning, utvärdering och redovisning av hur målen uppfylls för att kunna ge en så sann bild som möjligt av verksamheterna och ta rätt beslut och åtgärder för framtiden.

Förvaltningens verksamheter arbetar på olika sätt för att fånga in uppfattningar hur målen uppfylls från olika perspektiv genom till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. På kommunnivå genomförs medborgarenkäter och medarbetarenkäter.

Varje rektor ansvarar för att leda och styra respektive enhets arbete med kvalitet och utveckling. De gör också en analys på ledningsnivå som rapporteras vidare till barn- och utbildningsnämnden. Hela förvaltningens resultat sammanställs i en gemensam verksamhetsredovisning.

Brukarundersökningar

Enkät till vårdnadshavare i förskolan 2022

» Läs mer om resultatet av föräldraenkäten 2022 i förskolan.

Skolenkät 2022

Deltagare i Skolinspektionens skolenkät:
Elever i grundskolans årskurs 5 och 8 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

» Resultat skolenkät 2022

Antal elever i grundskolan

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala grundskolor

Skola/åk
2023-09-01

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan

5

10

10

10

16

8

13
72

Centralskolan

54

53

52

56

65

49

30
359

Dotorpsskolan

38

24

25

21

20

21

55
204

Floby Skola

21

37

35

38

28

27

29

32

52

35

313

Gudhemsskolan

19

33

25

18

22

30

21

23

22

18

231

Gustaf Dalénskolan

37

29

31

42

30

56

32

57

43

44

401

Högstadium Centrum
218

201

189

608

Kinnarpsskolan

15

26

26

27

33

22

28

35

46

35

293

Mössebergsskolan

73

70

66

69

78

68

77
501

Odensbergsskolan

27

19

17

25

16

23

17
117

Vartoftaskolan

16

19

18

20

21

22

19

25

29

30

219

Vindängenskolan

47

45

46

43

39

47

47
314

Åsarpsskolan

15

18

10

12

13

12

15
95

Åttagårdsskolan

15

23

17

21

25

18

119

Totalsumma

334

406

378

402

406

403

383

390

393

351

3846

Fristående grundskolor i Falköping

Skola/åk

Lå 2022/2023

(Skolverket)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Thorén framtid

5

5

15

7

9

9

11

7

16

20

104

Åsle friskola

10

9

5

4

8

6

9

.

.

.

51

Total

15

14

20

11

17

15

20

7

16

20

155

Antal elever i anpassad grundskola (tidigare

grundsärskolan)

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala anpassade grundskolan

Skola / Åk

23-11-01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

Broddetorpsskolan
1


1

Centralskolan

1


2

1


4

Dotorpsskolan


1
1

Högstadium Centrum10

3

3

16

Mössebergsskolan11

Vindängens anpassade skola

6

6

3

5

8

24

34

Åttagårdsskolan

1

1

Totalsumma

8

6

6

7

8

3

10

3

7

57


Antal antal elever på Ållebergsgymnasiet

Totalt antal elever i varje årskurs i den kommunala gymnasieskolan

Programkod/åk
2023-09-19

1

2

3

Total

BA

16

16

16

48

BF

23

20

24

67

EE

16

14

14

44

EK

59

48

57

164

ES

6

9

4

19

FS

14

12

.

26

FT

16

16

16

48

HA

.

.

11

11

IM

33

21

15

69

IN

14

9

7

30

NA

24

29

22

75

SA

48

60

59

167

TE

48

46

37

131

VO

6

13

12

31

Totalt

324

314

294

932

 

Antal elever i anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskolan)

Totalt antal elever i varje årskurs i kommunala anpassade gymnasieskolan

Program / åk

2023-11-01

1

2

3

4

Total

Individuella program

2

6

4

5

17

Programmet för hälsa, vård och omsorg

3

3

2

2

10

Totalsumma

5

9

6

7

27