Centrala barn- och elevhälsan

Elevhälsan arbetar för att alla elever ska få förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan arbetar med att göra skolan tillgänglig för alla. Alla barn och ungdomar kan behöva hjälp ibland.

Elevhälsa ska

 • vara förebyggande och hälsofrämjande
 • ge eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagogiska insatser
 • erbjuda varje elev hälsobesök med hälsokontroller. I grundskolan ska minst tre sådana besök erbjudas
 • bidra till att skapa skolmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa

Detta gäller både förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.

Om Centrala barn- och elevhälsan

Centrala barn- och elevhälsan ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd i kommunala förskolor och skolor inom Falköpings kommun.

Detta sker bland annat genom

 • Rådgivning, konsultation, handledning
 • Utredningar, kartläggning, behovsinventering
 • Små undervisningsgrupper
 • Tal- och språkträning
 • Kompetensutveckling
 • Skolläkare
 • Samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och Ungdomssjukvården, Socialtjänsten och olika intresseorganisationer

Centrala barn- och elevhälsan
0515-88 54 60

Botvidsgatan 43
521 81 Falköping

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan
Lotta Mantler
lotta.mantler@falkoping.se
0515-88 54 61

Skoladministratör
Malin Kielinen
malin.kielinen@falkoping.se
0515-88 54 60

Kontakt kompetensteam

Verksamhetschef Centrala barn- och elevhälsan
Lotta Mantler
lotta.mantler@falkoping.se
0515-88 54 61

Verksamhetsledare EMI
Ulrica Holm Walander
ulrica.holm.wallander@falkoping.se
0515-88 54 62

Skolpsykologer
Dieter Grams
0515-88 53 09

Malin Finn
0515-88 54 66

Lovisa Lidevei Källberg
0515-88 53 02

Specialpedagoger
Ann Front
0515-88 54 10

Catharina Svensson
0515-88 54 63

Ann-Sofie Torbjörn
0515-88 54 56

Annika Larsson
0515-88 54 41

Talpedagog
Lena Fohlin
0515-88 54 42

Skollogoped
Josefina Fränberg
0515-88 54 12

Skolteam
Charlotte Lundin, socionom
0515-88 54 02

Daniel Escanellas Mann, lärare
0515-88 54 02

Anna Morud
0515-88 54 70

Eddie Gustafsson
0515-88 54 70

Övergripande kurator
Annika Bivesjö
0515-88 54 39
annika.bivesjo@falkoping.se

Kontakt kuratorer

Broddetorpsskolan

Camilla Eriksson
Kurator
0732-80 73 43
camilla.eriksson@falkoping.se

Centralskolan

Linda Billman
Kurator
0701-80 44 67
linda.billman@falkoping.se

Johanna Hybinette
Kurator
0722-29 13 94
johanna.hybinette@falkoping.se

Dotorpsskolan

Sofia Wernmyr
Kurator
0702-93 29 74
sofia.wernmyr@falkoping.se

Flobyskolan

Linda Westin Mann
Kurator
0790-62 25 00
linda.westin@edu.falkoping.se

Carlos Vergara
carlos.vergara@falkoping.se
0722-42 03 66

Gudhemsskolan

Aniko Andersson
Kurator
0515-88 65 15/0730-58 58 64
aniko.andersson@falkoping.se

Gustaf Dalénskolan

Camilla Eriksson
Kurator
0732-80 73 43
camilla.eriksson@falkoping.se

Mowitz Örnemar
Kurator
0515-88 63 41/073-280 73 44
mowitz.ornemar@falkoping.se

Högstadium centrum

Maria Skölving
Kurator
0730-88 70 29
maria.skolving@falkoping.se

Tobias Åberg
Kurator
0702-56 58 93
tobias.aberg@falkoping.se

Kristina Johansson
Kurator
0701-80 44 83
kristina.johansson@edu.falkoping.se

Kinnarpsskolan

Göran Fagerblom
Kurator
0761-04 22 14
goran.fagerblom@falkoping.se

Liza Sandström
Kurator
0766-98 43 45
liza.sandstrom@edu.falkoping.se

Mössebergsskolan

Thomas Odén
Kurator
0515-88 55 21/0701-80 44 66
thomas.oden@falkoping.se

Ann-Sofie Johansson
Kurator
0515-88 55 05/0761-14 99 89
annsofie.johansson@falkoping.se

Odensbergsskolan

Linda Westin
Kurator
0790-62 25 00
linda.westin@edu.falkoping.se

Carlos Vergara
carlos.vergara@falkoping.se
0722-42 03 66

Vartoftaskolan

Isabell Härmark
0790-65 20 41
isabell.harmark@falkoping.se

Vindängenskolan

Carola Tärning
Kurator
0702-64 53 12
carola.tarning.gustafsson@edu.falkoping.se

Vendela Svensson
tel.nr
@falkoping.se

Åsarpsskolan

Göran Fagerblom
Kurator
0761-04 22 14
goran.fagerblom@falkoping.se

Åttagårdsskolan

Johanna Hybinette
Kurator
0722-29 13 94
johanna.hybinette@falkoping.se

Ållebergsgymnasiet

Boel Gustafsson
Kurator
0515-88 60 13/0730-23 38 71
boel.gustafsson@falkoping.se

Lena Davet
Kurator
0705-84 84 40
lena.davet@falkoping.se

Liselott Persson
Kurator
0515-88 60 96
liselott.persson@falkoping.se

Per Larsson
Kurator
0515-88 60 38
per.larsson@falkoping.se

Familjecentralen

Familjecentralen är ett samarbete mellan primärvården, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Pedagogisk personal inom den öppna förskolan tillhör SPC och verksamhetsledare på SPC tillhör verksamhetens ledningsgrupp.

Familjecentralens webbplats

Familjecentralen
Helena Blom
0515-88 54 18

Särskilda undervisningsgrupper

Elever från kommunens samtliga grundskolor – i behov av alternativ skolmiljö utifrån sammansatta och/eller komplexa svårigheter - har möjlighet att, efter särskild utredning, få sin skolgång förlagd till någon av kommunens särskilda undervisningsgrupper.

Dessa särskilda undervisningsgrupper arbetar utifrån elevens speciella och individuella behov. Arbetet sker i liten grupp och personaltätheten är stor. Eleverna har i huvudsak sin skoldag förlagd till dessa grupper. Studierna sker efter ordinarie kursplan, men mycket tid läggs också på andra aktiviteter, till exempel temaarbete, studiebesök och praktik.

Som regel deltar också eleverna någon eller några lektioner i verksamheten på sin ordinarie skola. Målet är att eleverna ska kunna återgå dit efter en tid i den särskilda undervisningsgruppen.

Centrum för flerspråkighet (CFF)

Centrum för flerspråkighet (CFF) är kommunens verksamhet för elever som är nya i svenska skolan. Verksamhetens mål är att nyanlända elever ska få en bra skolstart i Falköping. På CFF finns verksamhetsledare, lärare och studiehandledare.

Läs mer om vad CFF gör. Länk till annan webbplats.

Verksamhetsledare
Annicka Ekeroos
Rektor
0515-88 61 29
annicka.ekeroos@falkoping.se

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Om EMI

Elevhälsans medicinska insats, EMI, i Falköpings kommun ingår som en del i kommunens Barn- och Elevhälsa. Inom EMI arbetar skolsköterskor och skolläkare på kommunens olika skolor.

Skolsköterskorna träffar alla eleverna vid flera tillfällen under grundskolan, gymnasieskolan och den anpassade skolan.

Skolsköterskan arbetar hälsofrämjande och förebyggande bland annat inom ramen för basprogrammet. Basprogrammet innehåller hälsobesök med hälsosamtal samt vaccinationer utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna vaccinationsprogram för barn. Skolläkarbesök erbjuds om avvikelse upptäcks eller om vårdnadshavare särskilt önskar. Skolläkaren konsulteras i medicinska frågeställningar som är skolrelaterade.

Elevhälsans erbjudande är frivilligt. Det betyder till exempel att du som vårdnadshavare och elev kan tacka nej till vaccinering eller hälsobesök. Information ges till vårdnadshavare och elev inför varje insats.

Verksamhetsledare
Ulrica Holm Walander
ulrica.holm.wallander@falkoping.se
0515-88 54 62

Hälsobesök

 • Förskoleklass tillsammans med vårdnadshavare: tillväxt- syn- och hörselkontroll
 • Åk 2: tillväxtkontroll
 • Åk 4: tillväxtkontroll och ryggundersökning
 • Åk 6: tillväxtkontroll och ryggundersökning
 • Åk 8: tillväxtkontroll och ryggundersökning
 • ÅK1 Gymnasiet: tillväxtkontroll och ryggundersökning vid behov

Inför hälsobesöken i åk 4, 8, åk 1(Gymnasiet) fyller eleverna i en hälsoenkät. Under besöket tas frågor upp som berör elevens hälsa, skolsituation och livsstil.

Vid tillväxtkontrollen I åk 2 ingår ett kortare samtal om trivsel och mående.

Vaccinationer

 • Åk 2: mässling, påssjuka och röda hund
 • Åk 5: humant papillomvirus, HPV
 • Åk 8: difteri, stelkramp, kikhosta

Kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet erbjuds till barn som inte har vaccinerats enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Kontakt Skolläkare och skolsköterskor

Skolläkare

Åsa Klang
Kontaktas via skolsköterskan på respektive skola.

Broddetorpsskolan

Vivianne Paulsson
0515-88 65 29
vivianne.paulsson@falkoping.se

Centralskolan

Marie Jonsson
0515-88 54 65
marie.jonsson@falkoping.se

Dotorpsskolan

Lena Johansson
0515-88 53 83
lena.f.johansson@falkoping.se

Floby skola

Birgitta Hermansson
0515-88 65 87
birgitta.i.hermansson@falkoping.se

Gudhemsskolan

Annika Alexandersson
0515-88 65 03
annika.alexandersson@falkoping.se

Gustaf Dalénskolan

Sofia Alexandersson
0515-88 63 42
sofia.alexandersson@falkoping.se

Högstadium centrum

Klasserna A-F:
Emilie Andersson
0515-88 50 06
emilie.andersson@falkoping.se

Klasserna G-J samt anpassade grundskolan:
Annika Alexandersson
0515-88 65 03
annika.alexandersson@falkoping.se

Kinnarpsskolan

Malin Eriksson
0515-88 51 06
malin.a.eriksson@falkoping.se

Mössebergsskolan

Annika Roslund
0515-88 54 78
annika.roslund@falkoping.se

Odensbergsskolan

Birgitta Hermansson
0515-88 65 87
birgitta.i.hermansson@falkoping.se

Vartoftaskolan

Vivianne Paulsson
0515-88 65 29
vivianne.paulsson@falkoping.se

Vindängens skola

Grundskolan samt anpassade grundskolan:
Lena Johansson
0515-88 53 83
lena.f.johansson@falkoping.se

Ållebergsgymnasiet

Program BA, EE, EK, HA, FS, NA, TE, TR, VO:
Annica Andersson
0515-88 61 13
annica.andersson@falkoping.se

Program ES, BF, FT, IM, SA samt anpassade gymnasieskolan:
Josefine Gustavsson
0515-88 62 07
josefine.gustavsson@falkoping.se

Åsarpsskolan

Vivianne Paulsson
0515-88 65 29
vivianne.paulsson@falkoping.se

Åttagårdsskolan

Malin Eriksson
0515-88 51 06
malin.a.eriksson@falkoping.se

Mer information