Samverkan och samråd

Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Internationellt arbete

Kommunens internationella arbete har som mål att utveckla Falköping och är en av framgångsfaktorerna i förverkligandet av visionen om Det Goda Livet.

En hållbar lokal utveckling bygger på samverkan med omvärlden och fokus i vårt internationella arbetet är att utveckla samhället, det lokala näringslivet och den kommunala organisationen.

Vår landsbygdsutvecklare Niclas Fällströms arbetsmetoder har gått på export till Italien i EU-projektet Rural European Network.

Våra arbetsmetoder är:

 • Projekt finansierade av exempelvis EU eller Internationellt Centrum för Lokal Demokrati.
 • Medlemskap i internationella organisationer och nätverk.
 • Vänortssamarbete med Mariagerfjord (Danmark), Lier (Norge), Kokemäki (Finland) och Fontanellato, Italien.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet består av företagare, politiker och tjänstepersoner som regelbundet ses, diskuterar och samverkar för att tillsammans skapa ett näringslivsklimat som kommunens invånare är stolta över.

Vilka frågor hanterar rådet?

Rådet jobbar främst med långsiktiga framtidsfrågor för bättre näringslivsklimat, infrastruktur, utbildning, attraktivitet och långsiktiga planfrågor.

Rådets ledamöter

Näringslivsrådets ledamöter utses via Falköpings kommun och näringslivets olika intresseorganisationer i Falköping. Ambitionen är en bred representation från olika branscher och storlek på företag. Samarbetet bygger på ett ömsesidigt förtroende och en öppen dialog.

Representanter

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande
Karola Svensson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Johanna Svensson , kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Lars Svensson, Kommundirektör
Göran Gynnemo, ledamot Kommunstyrelsen
Carl-Olov Holmström, näringslivschef
Fritiof Schiller, BSJG AB
Lars Björkman, BS-Foto
Anders Ljunggren, Swedbank
Claes Claesson, Falköpings Kyltransporter
Maria Falegård, Smart Design
Mats Bengtsson, MB Bygg
Magnus Prim, AC Floby
Thore Larsson, Friggeråkers rör
Christine Gullbrandsen, JB Villan
Björn Ullemark, Midsona
Robert Bengtsson, Falbygdens Osteria
Magnus Moberg, ICA Maxi

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd
och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de
pensionärsorganisationer inom kommunen som är knutna till en
riksorganisation för pensionärer.

Syftet är att pensionärsrådet ska

 • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning,
 • vara en remissinstans i frågor av principiell, övergripande karaktär för pensionärer,
 • verka för pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället,
 • förstärka inflytande och verka för att
  pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering i de frågor som gäller för äldre.

Kommunala pensionärsrådet består av ledamöter från de pensionärsorganisationer som tillhör riksorganisationer samt ledamöter från kommunstyrelse, kultur- och fritidsnämnd och socialnämnd. De pensionärsföreningar som har femhundra eller fler medlemmar får välja två ledamöter och två ersättare i rådet. Representanter i rådet ska vara bosatt i Falköpings kommun.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.

Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Om en viktig fråga uppkommer mellan sammanträdena kan rådet träffas vid fler tillfällen.

Ledamöter och ersättare

Pensionärsorganisation eller nämnd

Ordinarie ledamot

Ersättare

Kommunstyrelsen

Karola Svensson (C), ordförande

Johanna Svensson (S)

Socialnämnden

Sture Olsson (M)

Ingvor
Bergman (S)

Kultur- och fritidsnämnden

Anders Winlöf (M)

Marie Post (S)

PRO

Agnetha Sterner

Ove Gustafsson

PRO

Leif Brandt

Claes-Göran B. Näslund

SKPF

Barbro Westergren

Märtha Liljegren

SKPF

Kerstin Belfrage

Ulla-Lisa Karlberg

SPF

Ulla-Britt Hellman

Gunnel Bergqvist

SPF

Elisabeth Dahlälv

Gullan Björk

SPF

Christer Eliasson


RPG

Jan Gustafsson

Karl-Erik Gunnarsson

Sammanträdesdagar 2024

 • 29 februari, klockan 10.00-12.00
 • 16 maj, klockan 08.30-12.00
 • 12 september, klockan 10.00-12.00
 • 28 november, klockan 10.00-12.00

Mötesanteckningar och protokoll

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor (RFF) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de handikappades riksorganisationer inom kommunen.

Ledamöter

Rådet för funktionshinderfrågors ledamöter är politiker från kommunens nämnder samt representanter från handikapporganisationerna.

Syfte

Syftet med rådet för funktionshinderfrågor är att personer med funktionsvariationer genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser. Att man som funktionshindrad kan ta initiativ i rådet och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten. I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de funktionshindrades organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen.

Organisation

De handikappföreningar inom kommunen som är knutna till en riksorganisation får vara representerade i rådet. Representanterna ska vara bosatta i Falköpings kommun.

Rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.

Ledamöter och ersättare

Förening eller nämnd

Ledamot

Ersättare

Kommunstyrelsen

Karola Svensson (C) ordförande

Johanna Svensson (S)

Socialnämnden

Dag Högrell (L)

Emma Hillestrand (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Elisabeth Klang (V)

Lillemor Bertilsson (S)

Kultur- och fritidsnämnden

Kent Mossby (M)

Heléne Svensson (S)

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Maria Bruckshaw (KD)

Roger Lundberg (S)

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Roger Lidén (M)

Henrik Sjöberg (S)

Byggnadsnämnden

Elias Assio (M)

Corry Thuresson (S)

RSMH

Kjell-Åke Andersson

Linda Dittmer

SRF

Lennart Häger

Britt Artursson

HRF

Kenth Karlsson

Margareta Nilsson

FUB

Inga-Maj Johansson

Elisabeth Thomas

Falköpings Reumatikerförening

Monica Setterberg

Marie Ryberg

RHL

Leif Brandt

Stig Johansson

RBU

Agneta Lindblom


Anhörigföreningen

Gunnar Hedberg


Sammanträdesdagar 2024

 • 28 februari, klockan 18.00 - 20.00
 • 13 maj, klockan 18.00 - 20.00
 • 11 september, klockan 18.00 - 20.00
 • 27 november, klockan 18.00 - 20.00

Mötesanteckningar

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete

Samrådet för lokalt folkhälsoarbete i Falköping ansvarar för en långsiktig planering av folkhälsoarbetet i kommunen. Det sker i samverkan mellan Falköpings kommun och östra delregionala nämnden.

Samrådets uppgifter

 • Kartlägga och analysera hälsoläget i kommunen.
 • Belysa konsekvenserna för folkhälsan i såväl planering som beslutsprocess inom samtliga nämnders ansvarsområde.
 • Skapa möjligheter för att genomföra praktiskt folkhälsoarbete.
 • Utveckla och samordna det tvärsektoriella folkhälsoarbetet.
 • Utforma en verksamhetsplan/budget inför varje år.
 • Sammanställa en verksamhetsberättelse vid årets slut.

Föreningar, organisationer och kommunala verksamheter kan söka pengar från samrådet.

Kartlägga och analysera hälsoläget

Samrådet kartlägger och analyserar hälsoläget varje år. Detta sker bland annat genom behovsunderlag som hälso- och sjukvårdsnämnden i Skaraborg tar fram varje år och statistik som tillhandahålls av till exempel Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Belysa konsekvenserna för folkhälsan

Folkhälsoarbete handlar om att långsiktigt integrera folkhälsotänkandet i all verksamhet i Falköping. Målet är att samtliga nämnder alltid tar hänsyn till hur beslut kan komma att påverka befolkningens hälsa.

Praktiskt folkhälsoarbete

Kontakten med referensgrupperna är till för att öka samverkan och delaktighet i folkhälsoarbetet. För att öka folkhälsoarbetets genomslagskraft och acceptans är det viktigt att beslut som samrådet tar är förankrade i befintliga nätverk.

Huvuduppgiften är att initiera och utveckla metoder samt genomföra praktiskt folkhälsoarbete. Målet med folkhälsoarbetet är att det integreras i all ordinarie verksamhet.

Tvärsektoriellt folkhälsoarbete

För att lyckas med folkhälsoarbetet behövs långsiktigt samverkande aktörer som tar ansvar och utvecklar arbetet. Under det kommande verksamhetsåret fortsätter utvecklingen av samverkan.

Verksamhetsplan/budget

Samrådet utformar varje år ett förslag till verksamhetsplan och budget för beslut i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet och östra delregionala nämnden.

Verksamhetsberättelse

Varje år sammanställs en verksamhetsberättelse vid årets slut.

Sammanträdesdagar 2024

 • 20 februari, klockan 10.00-12.00
 • 14 maj, klockan 10.00–12.00
 • 10 oktober, klockan 10.00-12.00
 • 12 december, klockan 08.00-09.00

Mötesanteckningar