Hållbar utveckling i Falköpings kommun

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet. Ett socialt hållbar Falköping är själva målsättningen, ett dynamiskt och rättvist samhälle där de mänskliga behoven uppfylls.

Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Mer om miljömässig hållbarhet

I Sverige har riksdagen beslutat att arbetet mot ekologisk hållbarhet ska vägledas av det så kallade miljömålssystemet. Det övergripande syftet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Falköping ska vara en miljömässigt hållbart kommun som är en förebild i sitt miljöarbete från lokal nivå med våra medborgare och företag till global nivå i våra internationella nätverk.

Falköpings kommun har stora möjligheter att skapa ett hållbart energisystem. Ett energisystem som bygger på våra lokala resurser som vind, sol och bioenergi. Genom detta kan vi minska vårt beroende av fossil energi och vår negativa klimatpåverkan.

Falköpings kommun ska ta miljöansvar och effektivt hushålla med naturens resurser för att skapa en god livskvalitet för framtiden. Grunden till det interna miljöarbetet är miljöledningssystemet, som hela kommunens verksamhet ska jobba med.

Kommunens upphandling, höga ambition kring energieffektivisering, arbete med att minska gifter och kemikalier samt ökning av el- och biogasfordon är viktiga exempel på kommunala verktyg för att minska kommunens negativa miljöpåverkan.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska dimensionen på lokal nivå är de medel vi har för att skapa det goda livet och ett socialt hållbar Falköping. Här handlar det om ett medvetet förhållningssätt.

Ett ekonomiskt hållbart Falköping har en befolkningsutveckling i balans och alla medborgare har möjlighet att försörja sig samt att näringslivet, den sociala ekonomin och den offentliga sektorn har tillgång till de verktyg och förutsättningar som behövs. Kommunens placeringar har granskats utifrån finanspolicyn där det fastslås att etiska och miljömässiga hänsyn ska tas.

Inför klimatmötet i Paris gjordes en granskning av kommunens placeringar i fossil energi och det förekommer inga sådana placeringar. För att uppmärksamma och driva på omställningen till ett hållbart samhälle använder Falköpings kommun gröna lån. Det innebär vi tar lån till hållbara investeringar där pengarna kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk.

Mångfald i befolkningen skapar en god samhällsutveckling och ett Falköping som växer. Social tillit och delaktighet är förutsättningen för en levande demokrati. Demokrati är grunden för vår kommunala verksamhet. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget och det är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.

Under år 2015 har fullmäktige tillsatt en demokratiberedning för att skapa tätare kontakt med kommuninvånarna i syftet att öka förtroendet för den lokala demokratin. Beredningen har fått i uppdrag att hitta arbetsformer för medborgardialog, ansvara för kompetensutveckling för förtroendevalda, införa system för uppföljning och att utreda förutsättningar för e-demokrati.

Kommunens ledningsgrupp har tillsatt tre tvärsektionella styrgrupper för att arbeta med de områden som är prioriterade för att arbeta mot målet Ett socialt hållbart Falköping. De prioriterade områdena är: Arbetsmarknad, Bostadsförsörjning och Förebyggande insatser för barn och unga.