Vision och mål

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. I Falköping värnar vi om livskvalitet, välbefinnande och trivsel för Falköpingsborna.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda människor/personer och grupper får möjlighet att påverka sina egna livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpingsborna.

I Falköping tar vi ansvar för vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. Vi vill skapa det goda livet för våra medborgare och för kommande generationer. Vi ska driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och våra mänskliga resurser används medvetet och balanserat.

  • Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, våra ekosystem och naturens resurser.
  • Ekonomin är de medel tillsammans med det politiska systemet vi har för att skapa social hållbarhet.
  • Sociala hållbarhet är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Falköpings kommun ser ett tydligt samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen.

Fyra mål för Falköping

Falköpings kommun har fyra mål i kommunens flerårsplan för att nå visionen. Uppföljning av målen sker mot indikatorer som finns angivna för varje mål. Nämnderna formulerar egna delmål i årliga verksamhetsplaner med utgångspunkt i de övergripande målen för kommunen:

1. Ett socialt hållbart Falköping

Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där alla medborgare ska känna delaktighet, ha inflytande i samhället och ha resurser att styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala nätverk. Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter till en god livsmiljö genom att bryta segregationen mellan människor. Demokrati är grunden för vår kommunala verksamhet. En stark demokrati bygger på engagerade och samhällsaktiva medborgare som själva bidrar till samhällsbygget och det är en förutsättning för en långsiktig hållbar utveckling.

2. Ett attraktivare Falköping

Ett attraktivare Falköping handlar om kommunens möjligheter att stärka sin position och bli intressant för invånare och näringsliv samt den idéburna sektorn. Falköpings attraktivitet ska stärkas genom att utveckla de områden som är unika för Falköping och utifrån de behov som finns hos dagens och framtida invånare. Ett Falköping med egen växtkraft.

3. Ett näringsliv som utvecklas

Att näringslivet utvecklas i en kommun är avgörande för välfärden. Det kan bara utvecklas genom ett ömsesidigt förtroende mellan kommun och näringsliv. För detta krävs en framtidstro och en gemensam viljeinriktning, men även ett kraftfullt lokalt engagemang och att kommunen ska finnas som en aktiv och naturlig part i utvecklingsarbetet. Falköpings kommun ska upplevas som en kreativ och drivande kommun med tillväxt i fokus.

4. Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning

Falköpings kommun är till för medborgarna i Falköping, vårt uppdrag är att invånarna ska vara nöjda med vår service och våra tjänster. Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla ska behandlas rättvist och att våra relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande.

En god kvalitet i verksamheten förutsätter att verksamheterna samverkar och organiseras utifrån uppdrag och att resurserna används på ändamålsenligt
och effektivt sätt för att nå uppsatta mål.

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens förändringar på ett lämpligt sätt. Kontinuerlig uppföljning av kommunens mål och verksamheter tillsammans med en relevant omvärldsanalys skapar förutsättningar för ett proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden.

Värdegrund

Syftet med att arbeta med en gemensam värdegrund är att stärka hela kommunens arbete med att skapa det goda livet i Falköping och målet är nöjda Falköpingsbor.

Det har aldrig varit viktigare att arbeta med vår värdegrund än idag i det allt mer komplexa samhälle som växer fram. Alla medarbetare är viktiga och blir dagligen utmanande i roller och normer, därför behöver alla medarbetare ett professionellt och respektfullt förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör.

En gemensam värdegrund ger oss en samsyn på vårt uppdrag och en kompass för vår fortsatta utveckling. Lika självklart ska våra värdeord tillämpas i vår interna relation, arbetskamrater, chefer och politiker emellan. Det är där vi skapar värdegrunden och lägger grunden för hur vi sedan agerar i externa situationer, i mötet med våra uppdragsgivare, Falköpingsborna och besökare. Har vi ingen öppen dialog och förtroende arbetskamrater emellan avspeglas det i våra utåtriktade relationer.

Vi är till för Falköpingsborna

Falköpings kommuns värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Falköping ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i — nu och i framtiden. Vår värdegrund är gemensam för alla verksamheter och medarbetare och bidrar till att stärka vår kommun och dess invånare.

Vår värdegrund har fyra nyckelord:

  • Alla ska behandlas rättvist
  • Våra relationer kännetecknas av öppenhet och ett gott bemötande
  • Vi uppnår goda resultat genom effektivitet och samverkan