Parkering

I Falköpings kommun är parkering på allmänna parkeringar kostnadsfri. Om inget annat anges får du parkera upp till 24 timmar i följd men om parkeringen är tidsbegränsad måste du använda en p-skiva. I kommunen finns parkeringsplatser som är till för dig med nedsatt rörelseförmåga men då krävs ett giltigt tillstånd för rörelsehindrade.

Var får du inte parkera?

Som regel får du inte parkera på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara eller hinder för trafiken uppstår. Du får inte heller parkera så att vägmärken eller trafiksignaler skyms. Det är inte tillåtet att parkera:

 • på gator där det finns anvisat genom vägmärke eller vägmarkering ett förbud mot att parkera
 • på huvudled om det inte finns markerade rutor
 • inom gågata eller gångfartsområde om det inte finns markerade rutor
 • inom tio meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart
 • inom tio meter före eller efter en anslutande gata (trevägs- eller fyrvägskorsning) vilket även gäller korsning med gång- eller cykelväg
 • i en korsning med järnvägsspår
 • i en cirkulationsplats
 • i en kurva med skymd sikt eller i en vägport/tunnel
 • på ytor som ligger utanför gata eller parkeringsplats inom ett område som är detaljplanelagt (terräng)
 • på en parkeringsplats avsedd för personer med tillstånd för rörelsehindrade utan att ha ett giltigt tillstånd
 • på en markerad hållplats, mötesplats eller en ändamålsplats avsedd för viss fordonstyp

Det är inte heller tillåtet att parkera på ett sådant sätt att du hindrar utfart från fastigheter, så att något hjul står utanför markeringen av en parkeringsruta, så att du hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan lämna platsen.

Utöver de generella trafikreglerna kan andra regler gälla på plats. Tänk därför på att det är du som trafikant som är skyldig att förvissa dig om vilka regler som gäller på platsen. Om du parkerar du i strid med vad som är tillåtet kan din parkering bedömas som en felparkering vilket kan leda till en anmärkning med avgift som följd.

Vad kostar det att parkera fel?

Vilka avgifter en anmärkning om felparkering kan leda till finns i kommunens dokument Taxa för felparkeringsavgift Pdf, 113.9 kB..

Parkera med p-skiva

I Falköpings kommun är all parkering på gator och allmänna parkeringsplatser kostnadsfria. Parkering på gator och parkeringsområden kan på vissa ställen vara tidsbegränsade vilket anges på platsen. När parkeringen är tidsbegränsad krävs p-skiva.

P-skiva

För parkering på tidsreglerade platser krävs en p-skiva. En p-skiva kostar 25 kronor och kan användas i hela landet där parkering med p-skiva gäller. P-skivor kan köpas i ett flertal butiker och restauranger i centrum och Rantenområdet vid Resecentrum samt i Stadshusets reception. Om du saknar p-skiva kan du skriva ankomsttiden och datum på ett papper och lägga det väl synligt i framrutan på bilen.

Hur använder du p-skivan?

Använd pilen på p-skivan för att ange den tid du påbörjar din parkering. Avrunda till närmaste kommande hel- eller halvtimme. Om parkeringen startar före parkeringstidens begränsning, ställ in tiden när tidsbegränsningen börjar. Placera p-skivan innanför vindrutan så att ankomsttiden är väl synlig utifrån.

P-skivans tid får inte ändras under tiden som parkering pågår så att den totala tiden som fordonet står parkerat överstiger den tillåtna tiden att parkera. Endast en p-skiva per bil får användas.

Vad händer om du inte har använt p-skiva?

Om du inte har visat vilken tid du startade din parkering med en p-skiva eller genom en lapp med tid och datum för när din parkering startade bedöms det som en felparkering. Vid felparkering kan det leda till en anmärkning med avgift som följd.

Vilka avgifter en anmärkning om felparkering kan leda till finns i kommunens dokument Taxa för felparkeringsavgift Pdf, 113.9 kB..

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad och som är folkbokförd i Falköpings kommun kan ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du kör bil men har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och målpunkten. Tillståndet är till för att du ska kunna parkera närmare ditt färdmål, din arbetsplats eller bostad.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

Om du kör bil men har betydande svårigheter att förflytta dig till fots mellan fordonet och målpunkten kan du ha rätt till parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Du kan i undantagsfall ha rätt till parkeringstillstånd även som passagerare men då krävs det att du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare som väntar medans fordonet parkeras och i detta fall beviljas inte parkeringstillstånd för passagerare. Tänk på att parkeringstillståndet endast kan sökas i den kommun du är folkbokförd i.

Hur länge är tillståndet giltigt?

Tillståndet gäller i fem år och kan inte förlängas utan du måste alltid göra en ny ansökan. Detta innebär att en prövning görs utan hänsyn till tidigare prövning och ett nytt läkarintyg och foto måste lämnas vid varje ansökningstillfälle.

Ett utgånget tillstånd makuleras efter fem år och är då inte giltigt.

Ett utfärdat parkeringstillstånd gäller i hela landet och i samtliga EU-länder. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Innan handläggningen påbörjas krävs det att ansökan är komplett. Det är du som ansöker som ansvarar för att din ansökan är komplett när den lämnas in. Det som krävs är att alla uppgifter på blanketten har fyllts i, att det finns bifogat ett läkarintyg i original samt att du bifogar bilagan med din namnteckning och ett aktuellt foto.

Behandling av personuppgifter

Nedanstående information visar hur dina personuppgifter behandlas av kommunstyrelsen för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig som registrerad.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in är kommunstyrelsen. Personuppgifter som samlas in är namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, uppgift om hälsa samt foto.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är handläggning av ansökan om parkeringstillstånd. Den lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning.

Personer som kan komma att ta del av dina personuppgifter är medarbetare på park- och gatuavdelningen på kommunledningsförvaltningen. Eftersom kommunstyrelsen är en myndighet som lyder under offentlighetsprincipen, kan information innehållande personuppgifter lämnas ut i form av allmän handling om det inte finns grund för sekretess.

Lagringstiden för personuppgifterna är sex år.

Som registrerad har du rätt att från oss begära tillgång till rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt även möjlighet att invända mot behandlingen. Som registrerad har du även rätt till dataportabilitet, dvs. att överföra personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan när det är tekniskt möjligt. Du har rätt att lämna klagomål gällande kommunstyrelsens behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Frågor om personuppgiftsbehandling kan ställas till kommunstyrelsens dataskyddsombud via e-post dso.falkoping@insatt.com

Frågor till kommunstyrelsen kan ställas via e-post kommunstyrelsen@falkoping.se

Blanketter för ansökan kan du fylla i och skicka in här på webben eller skriva ut och posta till park- och gatuavdelningen.

Om du vill posta in din ansökan eller komma förbi och lämna den i vår reception är adressen:

Falköpings kommun
Stadshuset
Park- och gatuavdelningen
521 81 Falköping

Var får du parkera med tillståndet?

För att kunna parkera på platser som är reserverade för personer med rörelsehinder krävs ett giltigt parkeringstillstånd. Tillståndet ska ligga väl synligt i framrutan när du parkerar. Tillståndet är personligt och gäller för antingen förare eller för passagerare enligt vad som anges på tillståndet.

Om du har ett giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du

 • parkera under högst tre timmar i följd där lokala trafikföreskrifter förbjuder parkering
 • parkera under högst tre timmar i följd där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
 • parkera under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än tre men mindre än 24 timmar
 • parkera på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som är angiven på platsen
 • parkera under högst tre timmar på gågata.

Var gäller inte tillståndet?

 • på privat mark (kvartersmark) eller i garage om inte ägare medgivit det
 • där det är förbjudet att stanna
 • på plats för visst ändamål som lastplats, taxiplats, vändplats
 • på hållplats för buss
 • på huvudled

Parkera i centrum

I centrum finns cirka 800 parkeringsplatser fördelade på områdena Hästbacken, Köttorget, Trätorget, Klockaren, Prästgårdsgärde och Gästgivaren. Här finns på vissa gator möjlighet till gatuparkeringar och det finns 15 platser reserverade för dig med tillstånd för rörelsehindrade.

På Hästbacken finns platser med möjlighet att parkera i 2 timmar, 3 timmar och 24 timmar. På Köttorget och Trätorget går det att parkera i 2 timmar och vid Landbogatan ligger Klockaren med 2 timmars tillåten parkering. Ett par kliv därifrån, närmare Hwassgatan, finns ett stort antal platser med 24 timmars tillåten parkering. Med infart från Trädgårdsgatan finns Gästgivaren med både 2-timmars och 24-timmars tillåten parkering,

På vissa av gatorna finns platser som tillåter 30 minuters eller 1 timmes parkering. Inom centrum finns totalt 15 stycken platser som reserverats för dem med tillstånd för rörelsehindrad. På Hästbacken och på parkeringsområdet närmare Hwassgatan finns ett antal platser för husbil, lastbil, buss och släpvagn.

Parkera vid resor

Vid Resecentrum med infart från Nils Ericsonsgatan finns korttidsparkeringen med cirka 200 parkeringsplatser. Vid Brogärdet, cirka 500 meter bort, finns långtidsparkeringen med ytterligare cirka 120 parkeringsplatser. Om du behöver parkera längre tid än 10 dygn kan i särskilda fall undantag ges om du kontaktar kommunens trafikingenjör.

Korttidsparkering vid resecentrum

Inom parkeringsområdet vid resecentrum går det att parkera i 24 timmar. Här finns också parkeringsplatser för dem med tillstånd för rörelsehindrade, 30 minuters parkering samt en av- och påstigningszon. På Järnvägsgatan och Sankt Sigfridsgatan utmed Järnvägstorget finns ett antal parkeringsplatser med möjlighet att parkera i 15 eller 30 minuter. Närmast perrongen finns ett par platser reserverade för taxi.

För parkering på platser med tillåten parkering i 24 timmar behövs ingen p-skiva. Övriga platser kräver p-skiva och för de platser som finns för personer med tillstånd för rörelsehindrade krävs ett giltigt tillstånd. All parkering är kostnadsfri.

Långtidsparkering vid Brogärdet

Inom parkeringsområdet med infart från Brogärdesgatan finns möjlighet att parkera vid resor på längre tid. Här finns ett antal parkeringsplatser med möjlighet att parkera i 10 dygn i en följd. På övriga parkeringsplatser är det tillåtet att parkera i 24 timmar.

P-skiva behövs inte för att parkera inom parkeringsområdet. All parkering är kostnadsfri.

Parkera elbil - var finns laddstolpar?

I Falköpings stad finns det tre publika laddningsstationer för elbilar, med totalt sex laddningspunkter.

Laddningsstationerna finns vid Resecentrum, parkeringen vid biblioteket och i centrum utanför H&M. Det är systemleverantören Incharge som är kopplat till laddstolparna. Det är så kallad semisnabbladdning med en effekt upp till 22 kW per uttag.

Laddplatserna vid Resecentrum är tillgänglighetsanpassade vilket innebär att parkeringsplatsen är något bredare och det finns gott om utrymme framför bilen. Utformningen är framtagen av Falköpings kommun men har granskats av det nationella "Nätverket för tillgängliga laddplatser". Även dessa platser är dock till för alla som behöver ladda sin elbil.

Laddningsstationerna är en viktig del i att förbättra förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta i Falköping och att underlätta för hållbara resor. Kommunen har fått stöd av Klimatklivet hos Naturvårdsverket för satsningen. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Var finns det parkeringar?