Våtmarker

Är du markägare och vill göra en stor tjänst för klimatet? Just nu pågår en inventering av potentiella våtmarkslägen i Falköpings kommun. Är du intresserad av att ta reda på om just din mark är lämplig för anläggning av en våtmark – hör av dig till oss!

Våtmarker ger oss många viktiga ekosystemtjänster, som klimattjänster, vattenrenande och vattenhushållande funktioner samt viktiga naturtyper och rekreationsområden – tjänster som vi går miste om när våtmarkerna är utdikade eller påverkade på annat sätt. Många växter och djur är beroende av våtmarker under hela eller delar av sin livscykel.

Falköpings kommun har antagit en klimatstrategi där det står att vi ska främja våtmarker som kolsänkor. Av vårt lands ursprungliga våtmarksareal har 25 % försvunnit under det senaste seklet på nationell nivå. I södra Sveriges slättlandskap är siffran så hög som 90 %. Drygt hälften av den totala våtmarksförlusten härrör från utdikningar i skogsbruket. Att våtmarker försvinner får konsekvenser för hela ekosystemet. Restaurering av torvmarker är viktigt för att begränsa klimatförändringen. När vattennivåerna återställs kan vitmossor och torv återbildas, vilket gör att kol binds in igen. klimatförändringarna. De är viktiga kolsänkor som innehåller en mycket stor mängd kol som ackumulerats under tusentals år. Endast tre procent av jordens landyta utgörs av torvmark, men den fungerar som ett mycket effektivt kollager och rymmer dubbelt så mycket kol som världens totala skogsbiomassa. Så länge detta kol är bundet i torvmarkerna påverkar det inte växthuseffekten, men om torven börjar brytas ner ger det upphov till mycket stora utsläpp av växthusgaser i atmosfären, främst metan och koldioxid. Vid torvbrytning och dikning av våtmarker sänks grundvattennivån, de underliggande torvlagren syresätts och kolet oxiderar till koldioxid. I Sverige släpper dikad torvmark med skog ut 16 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter varje år. Det är lika mycket som de utsläpp vägtrafiken står för årligen.

Under det senaste seklet har drygt 80-90 % av södra Sveriges ursprungliga våtmarksareal försvunnit som ett resultat från utdikningar i skogs- och jordbruket. Restaurering av våtmarker är ett viktigt arbete för att begränsa våra koldioxidutsläpp samt säkra samhällets motståndskraft för framtida klimatförändringar.

Just nu pågår en inventering av potentiella våtmarkslägen runt om i Falköpings kommun. Inventeringen är del av ett LONA-projekt och genomförs av Naturvårdsgruppen på uppdrag av Falköpings kommun. Inventeringen kommer utgöra ett underlag för framtida fysiska åtgärder för att restaurera och återskapa våtmarker i kommunen.

Är din mark lämplig för att anlägga en våtmark?

Inventeringen innefattar främst kommunal mark, men inkluderar även en genomsökning av hela kommunen för att identifiera de mest lämpliga platserna.

Den bästa marken för att anlägga en våtmark i detta projekt är mark som består av torv, är större än en halv hektar, som är dikningspåverkad och där det gärna rinner dränering från åkermark.

Äger du mark och är intresserad av att anlägga en våtmark då kan du kontakta kommunen för stöd och råd.

Våtmarker och dess ekosystemtjänster

Torvmark är en mycket effektiv kolsänka. Trots att endast tre procent av jordens landyta består av torvmark så rymmer den dubbelt så mycket kol som världens totala skogsbiomassa. Så länge detta kol är bundet i torvmarkerna påverkar det inte växthuseffekten. Men om torven börjar brytas ner ger det upphov till mycket stora utsläpp av främst metan och koldioxid i atmosfären.

Vid torvbrytning och dikning av våtmarker sänks grundvattennivån vilket gör att de underliggande torvlagren syresätts och kolet i marken oxiderar till koldioxid. I Sverige släpper dikad torvmark ut 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år. Det är nästan lika mycket som vägtrafikens årliga utsläpp.

Falköpings kommun har antagit en klimatstrategi där det står att vi ska främja kolsänkor, däribland våtmarker. Restaurering av torvmarker är viktigt för att begränsa klimatförändringen. När vattennivåerna återställs kan vitmossor och torv återbildas, vilket gör att kol återigen binds in i marken.

Förutom att begränsa klimatförändringarna ger våtmarker oss många viktiga ekosystemtjänster, så som vattenrening, ökad grundvattenlagring, flödesutjämning vid kraftig nederbörd, ökad biologisk mångfald samt värdefulla rekreationsområden – tjänster som vi går miste om när våtmarkerna är utdikade.

Genom restaurering eller nyskapande av våtmarker kan vi både hindra klimatförändringarna och lindra dess effekter genom att skapa ett robustare samhälle.