Grundsärskola

Grundsärskolan är till för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning.

Den 2 juli 2023 byter grundsärskolan namn til Anpassad grundskola.

Om grundsärskola

Grundsärskolan är nio år
och har en egen läroplan
som alla lärare följer.

Där står det vad eleverna ska lära sig
i varje ämne.

Några av ämnena i grundsärskolan är svenska, matematik,
musik, bild, engelska och slöjd.
Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

I grundsärskolan
får eleverna utbildning
som i grundskolan
men lärarna anpassar undervisningen
efter elevernas behov.

Minst en gång per termin
berättar läraren
för eleven och föräldrarna
hur det går för eleven
i de olika ämnena.

Efter grundsärskolan
kan eleven söka till
gymnasiesärskolan
eller gymnasieskolans introduktionsprogram.

Vem får gå i grundsärskola?

Det är kommunen som bestämmer
om eleven har rätt att gå i grundsärskolan.
Kommunen måste först göra
en noggrann utredning.

Först bedömer en specialpedagog
hur eleven klarar
de olika ämnena.

Sedan får eleven träffa en psykolog och en läkare.

Eleven får också
prata med en kurator.

Båda föräldrarna måste säga ja
för att eleven ska få börja i
grundsärskolan.

Om eleven trivs i grundskolan
kan eleven stanna där.

Då går eleven kvar i klassen
och följer samtidigt grundsärskolans läroplan.

Det finns individintegrerade
grundsärskoleelever på flera skolor
i Falköpings kommun.

Vill du veta mer?

Prata med rektor på skolan
eller med verksamhetschef på Specialpedagogiskt Centrum
om du vill veta mer om
grundsärskolan.

Grundsärskola Vindängen

Vindängens grundsärskola

Grundsärskolan på Vindängen är uppdelad i två spår: Grundsärskolan ämnen och grundsärskolan ämnesområden.

Grundsärskola ämnen är för de elever som är mottagna i grundsärskolan och bedöms efter ämnen i grundsärskolans läroplan. Eleverna läser samma ämnen som grundskolan men med timplan och kunskapskrav som är anpassade till elevgruppen. På Vindängen grundsärskola inriktning ämnen finns elever i åk 1-6

Grundsärskolan ämnesområden är för de elever som är mottagna i grundsärskolan och bedöms inte ha förmåga att nå upp till grundsärskolans ämnen. På Vindängen grundsärskola inriktning ämnesområden finns elever i åk 1-9.

Vår vision är:

  • Lära för livet
  • Lika värde
  • Lust att lära
  • Lita på sin egen förmåga

Klasser:
årskurs 1 - årskurs 6
årskurs 1-årskurs 9
Fritidshem

Kontaktuppgifter

Bengt Heljesgatan 3
521 40 Falköping
vindangen@falkoping.se
0515-88 53 80

Tf. Rektor
Claes Ekstrand
0515-88 51 16
claes.ekstrand@falkoping.se

Skoladministratör
Karin Johansson
0515-88 53 80
karin.johansson@falkoping.se

Grundsärskola Högstadium centrum

Kyrkerörsskolan grundsärskola

Pedagogisk verksamhet i autismvänlig miljö

Grundsärskolanär integrerad med grundskolan Högstadium centrum.

Vår målsättning

  • Verksamheten anpassas utifrån varje enskild elevs behov av stöd och särskilt stöd.
  • Undervisningen utgår från elevernas förutsättningar, erfarenheter, intresse och behov. Fokus på att synliggöra och utmana elevens möjligheter och förmågor.
  • I arbetslaget arbetar vi med "Hälsa och Livsstil" i syfte att öka ett lustfyllt lärande där elevens handlingsberedskap inför framtiden främjas.

Vårt arbetssätt

På skolan erbjuds en individanpassad undervisning där varje elevs förmåga, intresse och behov står i centrum och bildar grund för verksamheten. Den inre och yttre miljön är lämpad för att ge eleverna arbetsro. Den visuella kommunikationen med struktur och kontinuitet ger trygghet och koncentrationsmöjlighet.

Personalen arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik som innebär att man strukturerar dagen.

Klasser: Årskurs 7-9

Kontaktuppgifter

Parkgatan 43
521 43 Falköping
0515-88 51 22
hogstadiumcentrum@falkoping.se

Rektor
Katarina Andersson
katarina.andersson@falkoping.se
0515-88 52 85

Skoladministratör skola
Carola Winlöf
0515-88 51 22
carola.winlof@falkoping.se