Totalförsvarsövning 2020

Under år 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar, därför deltar Falköpings kommun i övningen.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Därför övar vi. MSB och Försvarsmakten ansvarar för övningen där kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkar.

Kommunens roll i totalförsvaret

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

Webbutbildning i totalförsvar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en webbutibldning i totalförsvar som vänder sig till dig som har arbetsuppgifter inom totalförsvarsplanering. Utbildningen ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Webbutbildning Totalförsvar - ett gemensamt ansvarlänk till annan webbplats