26 januari 2021
Byggprojekt

Fåraberget etapp 2 B – nytt bostadsområde

Marken för Fåraberget etapp 2B ska anläggas för ett nytt bostadsområde med blandad bostadsbebyggelse bestående av 29 stycken småhustomter och cirka 17 500 kvadratmeter kvartersmark för flerbostadshus i 2-8 våningar och en förskola.

Det nya bostadsområdet vid Fåraberget etapp 2B är snart färdigställt!

Längs gatorna ligger ny infrastruktur för vatten och avlopp, el och opto. In till det nya bostadsområdet finns nya gång- och cykelbanor som binder ihop området med det befintligt bostadsområde. Runt området finns en nyanlagd park med lekplats och på Fårabergets kulle finns ett flertal gång- och promenadstråk som ökar tillgång till en tätortsnära natur, rekreation och friluftsliv. Det enda som kvarstår är en sista asfaltering som kommer ske under sommaren 2022.

Se projektets genomförande från ovan längre ner på sidan.

Lediga tomter

Fåraberget är ett attraktivt bostadsområde med närhet till natursköna miljöer och tätortsnära strövområden. Se lediga tomter och kommande tomtsläpp i Falköpings kommun här.

Detta ska göras

Ny bostadsgata med VA, el och opto samt gång- och cykelbanor och parkmark ska anläggas. Utbyggnaden börjar med den södra delen av bostadsgatan och fortsätter sen med norra delen.

Tidsplan

  • December 2020: Detaljplan antas
  • Januari 2021: Iordningställande påbörjas
  • Maj 2021: Försäljningen av småhustomter startar
  • September 2021: Södra halvan av bostadsområde klart
  • Våren 2022: Iordningställande av bostadsområdet klart

Ekonomi

Projektet är beräknat till 19.7 miljoner kronor.

Entreprenör

Projektet utförs av Falköpings kommun.

Nytt bostadsområde Fåraberget etapp 2B